Ecologisch groenbeheer

Behoud of ontwikkeling van ecologische waarden

Ecologie is de wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. De inheemse flora en fauna staan hierin centraal. De juiste plant op de juiste plaats met respect voor het milieu. Goed ecologisch groenbeheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand draagt bij aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in een omgeving. De aandacht voor goed ecologisch groenbeheer verdient zicht terug omdat het beheer goedkoper is.

Natuurwaarden en biodiversiteit

Bij het ontwikkelen van gestructureerd, bloemrijk en aantrekkelijk groen gaat Malsen mee met kenmerken in de natuur. We kijken naar de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen in combinatie met de ruimtelijke samenhang. Hiermee krijgen we zicht op de kansen en knelpunten.

Omvormingsbeheer

De omvorming van regulier naar ecologisch beheer vraagt aandacht. Het is belangrijk om bij aanvang goede keuzes te maken. U kunt dan denken aan het kijken naar wat er al spontaan op de locatie groeit. Dan zijn er ook nog vragen zoals: Hoe voorkom je verruiging? Wanneer worden afgestorven vaste plantendelen verwijderd? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Hoe kunnen we de gewenste ecologische samenhang ook op de lange termijn behouden?

Instandhoudingsbeheer

Een bepaald resultaat bereiken is makkelijk, het gewenste resultaat behouden is vaak een uitdaging, zeker in deze tijd van verdroging en vermesting. Bij extensief beheer krijgen verruiging en verbossing een kans, bij intensief beheer dreigt een gebrek aan kruiden.

Voorbeelden van ecologisch groenbeheer waarbij Malsen u van dienst kan zijn:
• Ecologisch bermbeheer (gericht op flora én fauna)
• Begrazingsbeheer
• Beheer van natuurvriendelijke oevers
• Ecologisch schonen en baggeren van watergangen en poelen

Benieuwd naar onze manier van werken?

U bent één telefoontje verwijderd van een vrijblijvende kennismaking met Malsen. Tijdens een kop koffie bespreken wij graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw project.​